Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS
BOOK SERIES ETHNICITYPUBLICATIONS BY IES
RESEARCHERS 
OTHER PUBLICATION


 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Since 1960 the IES has been publishing the journal Razprave in gradivo/Treatises and Documents. As the only Slovene specialized journal for ethnic issues it publishes articles by Slovene and foreign experts. Summaries are published in English or another world language. So far 81 issues have been published; the journal did not appear between 1967 and 1973, and number 22 was not published.
 
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the issue of the journal in June 2019.


Articles should be submitted to editorTD@guest.arnes.si.

The editors welcome the submission of articles in the field of ethnic and minority studies, especially on racial and ethnic relations, ethnic identity, nationalism, xenophobia, protection of (ethnic, national, linguistic, religious, and other) minorities, migration, multiculturalism and related subjects. The journal is particularly interested in discussions regarding ethnic and minority issues in the so-called Alpine-Adriatic-Panonnian area and all comparative studies, which include – only partially or as a whole - this geographic area.
 
All papers are subject to a double blind review procedure.

 


***
 
 
Mitja Žagar
Autonomy as Mode of Inclusion and Participation of Distinct Communities and Persons Belonging to them / Avtonomija kot način vključevanja in participacije specifičnih skupnosti
in njihovih pripadnikov

Karl Kössler
Governing Divided Societies through Territorial Autonomy? From (too) Great Expectations to a Contextualist View / Upravljanje razdeljenih družb s teritorialno avtonomijo? Od (pre)velikih
pričakovanj do kontekstualističnega pogleda

Sara Brezigar, Zaira Vidau
Political Participation of the Slovene Community in Italy: A Critical View of its Representation and its Organisational Structure / Politična participacija slovenske skupnosti v Italiji: Kritični pogled na predstavništvo in organiziranost

Ireoluwatomi Oloke, Preston Lindsay, Sean Byrne
The Intersection of Critical Emancipatory Peacebuilding and Social Enterprise: A Dialogical Approach to Social Entrepreneurship / Presek kritičnega emancipatornega utrjevanja miru in socialnega podjetništva: dialoški pristop h socialnemu podjetništvu

Jan Brousek
The Concept of Peace Region as Alternative to (Traditional) Political Autonomy: Experiences from the Project Building the Peace Region Alps-Adriatic / Koncept mirovne regije kot alternativa (tradicionalni) politični avtonomiji:izkušnje projekta oblikovanja Mirovne regije Alpe Jadran

Adam Rozgonyi-Horvath
Treatment Options for the Post-Socialist Poverty Culture – The Case of a Roma Settlement in Hungary / Možnosti zdravljenja post-socialistične kulture revščine – primer romskega
naselja na Madžarskem

 

Ivan Armanda
Nadbiskup Alojzije Stepinac i zbrinjavanje prognanih slovenskih konventualaca u Drugom svjetskom ratu /
Archbishop Alojzije Stepinac and Providing Refuge to Exiled Slovenian Friars Minor Conventuals in World War II

Filip Škiljan
Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana /
Slovenian Population in the Parishes Marija Gorica, Dubravica and Brdovec from the mid-19th Century to the Present Day

Kristina Riman
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa /
Slovene Writers in Croatia as Connectors within Slovenian-Croatian Relations

Katarina Pajnič
Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri / Economic Situation and Demographic Structure of Slovenes within Croatia: Yesterday, Today, Tomorrow

Nives Zudič Antonič
Teaching in Plurilinguistic Environments with a Minority Language: Analysis of a Pre-service Training Project /
Poučevanje v večjezičnih okoljih z manjšinskimi jeziki: analiza projekta izobraževanja učiteljev


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2017, No. 79Milan Bufon
O teritorialnosti in manjšinah /
On Territoriality and Minorities

Simona Kuti
Transnationalism and Multiculturalism: An Intellectual Cul-de-sac or Paths for Further Research? /
Transnacionalizem in multikulturalizem: intelektualna slepa ulica ali poti nadaljnjega raziskovanja?

Ksenija Vidmar Horvat
Človekove pravice v postnacionalni državi: utopična branja /
Human Rights in the Postnational State: Utopian Readings

Lucius Caflisch
Minority Issues: How The European Court of Human Rights Has Dealt with Roma and Travellers’ Claims /
Manjšinska vprašanja: kako je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo nekatere zahteve Romov in Popotnikov

Robert Knight
The Carinthian Slovenes and the Continuities of post-Nazi Carinthia 1945–1958 /
Koroški Slovenci in kontinuiteta postnacistične Koroške med 1945–1958

Rebeka Mesarić Žabčić, Magdalena Vrbanec
I seljenice/povratnice u 21. stoljeću – percepcija povratka u Hrvatsku / F
emale Migrants/Returnees in the 21st Century – The Perception of Returning to Croatia /
Ženske migrantke/povratnice v 21. stoletju – percepcija vračanja v Hrvaško

Matjaž Klemenčič, Maruša Verbič Koprivšek
Response of Parliamentary Parties in the Republic of Slovenia to the Mass Arrivals of Migrants / Odziv parlamentarnih strank v Republiki Sloveniji na množične prihode Migrantov

Lana Vidmar
Another One Bites the Dust? A Critical Appraisal of the New Draft of the Nordic Saami Convention from the Perspective of Indigenous Rights /
Še en propadel poskus? Kritična ocena novega osnutka Nordijske konvencije o Samijih z vidika pravic domorodnih ljudstev

Marcos Toyansk
The Romani Diaspora: Evangelism, Networks and the Making of a Transnational Community / Romska diaspora: evangelizem, mreže in nastajanje transnacionalne skupnostiTreatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2017, No. 78

Mitja Žagar
Inclusion, Participation and Self-Governance in Plural Societies: Participation of National Minorities in the CEI Area Vključevanje, sodelovanje in samouprava v pluralnih družbah: participacija narodnih manjšin v regiji SEI

Zaira Vidau
What Kind of Involvement for National Minorities in the Political Decision-Making Process? An Overview of the Case of the Slovenes in Italy
Vključevanje narodnih manjšin v politične procese odločanja: splošni pregled primera Slovencev v Italiji

Elisabeth Alber
South Tyrol’s Negotiated Autonomy
Izpogajana avtonomija Južne Tirolske

Daniel Wutti
Between Self-Governance and Political Participation: The Slovene Minority in Carinthia, Austria
Koroški Slovenci med samoupravo in politično participacijo

Romana Bešter, Miran Komac, Janez Pirc
The Political Participation of the Roma in Slovenia
Politična participacija Romov v Sloveniji

Drino Galičić
D e Jure vs. de Facto Minority Protection in Bosnia and Herzegovina
De jure in de facto manjšinska zaščita v Bosni in Hercegovini

Marius Lupșa Matichescu, Anda Totoreanu
Political Representation of Ethnic Minorities and Socio-Demographic Groups in the Romanian Parliament
Politično predstavništvo narodnih manjšin in sociodemografskih skupin v romunskem parlamentu


 Michael Strubell
The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016) / Katalonski proces osamosvajanja in hladna represija (2003-2016)

Michele Gazzola, François Grin, Johan Häggman, Tom Moring
The EU's Financial Support for Regional or Minority Languages: A Historical Assessment / Zgodovinska finančna ocena podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom

Maja Mezgec
Linguistic Landscape as a Mirror: the Case of the Slovene Minority in Italy /
Jezikovna krajina kot ogledalo: primer slovenskem manjšine v Italiji

Matejka Grgič
The Identification and Definition of the Minority Community as an Ideological Construct: the Case of Slovenians in Italy /
Opredeljevanje in definicija jezika narodne manjšinske skupnosti kot ideološki konstrukt: primer Slovencev v Italiji

Špela Gale
Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu /
Evaluation of Performance of Language Policies and Language Initiatives for the Use of Welsh Language in Wales

Andreja Sršen
Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu / 
The Construction of Identity in Sociological Discourse

Barbara Riman
Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno /
The Activities of Slovenes in Osijek during World War II

 


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2016, No. 76
 


Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja /
The Role of Roma Assistants in Inclusion of Roma Children into Slovene Educational System
 
Women's Narratives on Learning through Migration /
Ženske pripovedi o učenju skozi izkušnje migracije
 
Who “Belongs”? Migration, Nationalism and National Identity in Slovenia /
Kdo “pripada”? Migracije, nacionalizem in nacionalna identiteta v Sloveniji
 
Demokratično državljanstvo med mladimi: znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic /
Youth and Democratic Citizenship: Knowledge of Slovenian Elementary School Children about Democracy and Human Rights
 
 NEWS

31-12-2018
The new issue (81) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

21-6-2018
The new issue (80) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

23-12-2017
The new issue (79) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

15-6-2017
The new issue (78) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More