Slovenski
Skip Navigation Links
About the Institute
Employees
Research Activity
Educational Activity
INDOC Library
Publications
Community Service
Useful links
Start page
TREATISES AND DOCUMENTSLATEST BOOKS


BOOK SERIES ETHNICITY
 

Print documentpovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Since 1960 the IES has been publishing the journal Razprave in gradivo/Treatises and Documents. As the only Slovene specialized journal for ethnic issues it publishes articles by Slovene and foreign experts. Summaries are published in English or another world language. So far 73 issues have been published; the journal did not appear between 1967 and 1973, and number 22 was not published.
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies welcomes the submission of scholarly articles for the next issue of the journal in June 2015.

Deadline for submission: April 10th, 2015.

Articles should be submitted to editorTD@guest.arnes.si.

The editors welcome the submission of articles in the field of ethnic and minority studies, especially on racial and ethnic relations, ethnic identity, nationalism, xenophobia, protection of (ethnic, national, linguistic, religious, and other) minorities, migration, multiculturalism and related subjects. The journal is particularly interested in discussions regarding ethnic and minority issues in the so-called Alpine-Adriatic-Panonnian area and all comparative studies, which include – only partially or as a whole - this geographic area.
 
All papers are subject to a double blind review procedure.

 


***

Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2014, No. 73Vsebina

Petra Roter
Minority Rights in the Context of the EU Enlargement: a Decade Later
Manjšinske pravice v kontekstu širitve Evropske unije: desetletje kasneje
 
Damir Josipovič, Filip Škiljan
Nekatere novejše dileme razvoja slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju ob meji s Slovenijo
Some Novel Dilemmas of Slovene Minority Situation in Croatia with an Emphasis on Border Region with Slovenia
 
Peter Sekloča
Javno komuniciranje med zamejstvom in Republiko Slovenijo: o idealizaciji homogenosti diskurzov v čezmejni javni sferi
Public Communication between Slovene National Minority and the Republic of Slovenia: About the Idealization of the Homogeneity of Discourses in the Cross-Border Public Sphere
 
Péter Vukman
Lazar Brankov and the Yugoslav Communist Emigrants in Hungary (1948–49)
Lazar Brankov in jugoslovanski komunistični izseljenci na Madžarskem (1948–49)
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2014, No. 72Zoran Slavnic
A Spectrum of Non-Belonging – Refugees, Human Rights
and Political Pragmatism / Spekter nepripadnosti – begunci, človekove pravice in politični pragmatizem
 
Jovana Mihajlović Trbovc
Memory after Ethnic Cleansing: Victims’ and Perpetrators’ Narratives
in Prijedor / Spomin po etničnem čiščenju: narativa žrtev in storilcev v Prijedoru
 
Kristina Riman
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna /
The Indications of Identity in the Croatian and Slovene Travelogues of Ivan Macun / Navajanja identitete v hrvaškem in slovenskem potopisu Ivana Macuna
 
László Kupa
"How Many Pharmacists of Slovakian Origin Lived in Hungary in the Age of the Tartar Invasion?" Additions to István Bibó’s Picture of Central Europe / "Koliko lekarnarjev slovaškega porekla je živelo na Ogrskem v dobi tatarskih vpadov?" Prispevki k pogledu Istvána Biba na Srednjo Evropo


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2013, No. 71
Leoš Šatava
The Ethnolinguistic Situation of the Aromanians (Vlachs) in Macedonia: Young People in Kruševo as Indicators of Ethnic Identity and Attitude to the Language /
Etnolingvistični položaj Aromunov (Vlahov) v Makedoniji: mladi v Kruševu
kot kazalci etnične identitete in stališč do jezika
 
Zaira Vidau
The Legal Protection of National and Linguistic Minorities in the Region of Friuli Venezia Giulia: A Comparison of the Three Regional Laws for the “Slovene Linguistic Minority”, for the “Friulian Language” and for the “German-Speaking Minorities” /
Pravno varstvo narodnih in jezikovnih manjšin v Deželi Furlaniji Julijski
krajini: primerjava treh deželnih zakonov za “slovensko jezikovno manjšino”,
“furlanski jezik” in “nemško govoreče manjšine”
 
Alenka Morel
Interaction of Foreign-Speaking Persons with the Public Services: Community Interpreting in Slovenia /
Sporazumevanje tujegovorečih oseb v postopkih pred državnimi organi in javnimi službami: tolmačenje za skupnost v Sloveniji
 
Abhimanyu Sharma
The Language Question in the EU and India / Jezikovno vprašanje v EU in v Indiji


Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 2013, No. 70
Danijel Grafenauer, Katalin MundaHirnök
Vloga tiskanih medijev pri prikazovanju slovenskih narodnih manjšin / The Role of Printed Media in the Presentation of the Slovene National Minorities
 
Brigitte Entner
Zwischen Erinnern und Vergessen – Ein Dorf und seine widerständige Vergangenheit / Between Remembrance and Oblivion – a Village and its Resistance Past / Med spominjanjem in pozabo – Neka vas in njena odporniška preteklost
 
Daniel Wutti
Transgeneracijski prenosi v družinah koroških Slovencev / Transgenerational Transmissions in Carinthian Slovene Families
 
Štefka Vavti
»Ti morš ja sam gledat, da se vključiš!« Participacija mladih Slovenk in Slovencev na dvojezičnem avstrijskem Koroškem / »It`s Up to You to Join a Slovene Association!« Participation of Young Slovenes in Bilingual Carinthia, Austria
 
Simona Zavratnik
»Sosedje in tujci: (globalne) migracije in nezaželene družbene manjšine« / »The Neighbours and Strangers: (Global) Migration and Undesirable Social Minorities«
NEWS

30-6-2015
The new issue (74) of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

20-12-2013
The new issue of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

20-10-2012
The new issue of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More

24-4-2012
The new issue of the Treatises and documents - Journal of Ethnic Studies is now published.

More