English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA
RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJEKNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Od 1960 INV izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Doslej je izšlo 72 številk (revija ni izhajala med leti 1967–1973), številka 22 pa ni izšla.
Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko.

Navodila za oddajo prispevkov so objavljena na internetni strani
http://www.inv.si/RIG/Za_avtorje.htm

Prispevke pošljite na e-mail naslov: editortd@
guest.arnes.si


Razprave in gradivo, 2014, št. 72Vsebina
 
Zoran Slavnic
A Spectrum of Non-Belonging – Refugees, Human Rights
and Political Pragmatism / Spekter nepripadnosti – begunci, človekove pravice in politični pragmatizem
 
Jovana Mihajlović Trbovc
Memory after Ethnic Cleansing: Victims’ and Perpetrators’ Narratives
in Prijedor / Spomin po etničnem čiščenju: narativa žrtev in storilcev v Prijedoru
 
Kristina Riman
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna /
The Indications of Identity in the Croatian and Slovene Travelogues of Ivan Macun / Navajanja identitete v hrvaškem in slovenskem potopisu Ivana Macuna
 
László Kupa
"How Many Pharmacists of Slovakian Origin Lived in Hungary in the Age of the Tartar Invasion?" Additions to István Bibó’s Picture of Central Europe / "Koliko lekarnarjev slovaškega porekla je živelo na Ogrskem v dobi tatarskih vpadov?" Prispevki k pogledu Istvána Biba na Srednjo Evropo


Razprave in gradivo, 2013, št. 71
Vsebina


Leoš Šatava
The Ethnolinguistic Situation of the Aromanians (Vlachs) in Macedonia: Young People in Kruševo as Indicators of Ethnic Identity and Attitude to the Language /
Etnolingvistični položaj Aromunov (Vlahov) v Makedoniji: mladi v Kruševu
kot kazalci etnične identitete in stališč do jezika
 
Zaira Vidau
The Legal Protection of National and Linguistic Minorities in the Region of Friuli Venezia Giulia: A Comparison of the Three Regional Laws for the “Slovene Linguistic Minority”, for the “Friulian Language” and for the “German-Speaking Minorities” /
Pravno varstvo narodnih in jezikovnih manjšin v Deželi Furlaniji Julijski
krajini: primerjava treh deželnih zakonov za “slovensko jezikovno manjšino”,
“furlanski jezik” in “nemško govoreče manjšine”
 
Alenka Morel
Interaction of Foreign-Speaking Persons with the Public Services: Community Interpreting in Slovenia /
Sporazumevanje tujegovorečih oseb v postopkih pred državnimi organi in javnimi službami: tolmačenje za skupnost v Sloveniji
 
Abhimanyu Sharma
The Language Question in the EU and India / Jezikovno vprašanje v EU in v Indiji

Razprave in gradivo, 2013, št. 70
Vsebina

Danijel Grafenauer, Katalin MundaHirnök
Vloga tiskanih medijev pri prikazovanju slovenskih narodnih manjšin / The Role of Printed Media in the Presentation of the Slovene National Minorities
 
Brigitte Entner
Zwischen Erinnern und Vergessen – Ein Dorf und seine widerständige Vergangenheit / Between Remembrance and Oblivion – a Village and its Resistance Past / Med spominjanjem in pozabo – Neka vas in njena odporniška preteklost
 
Daniel Wutti
Transgeneracijski prenosi v družinah koroških Slovencev / Transgenerational Transmissions in Carinthian Slovene Families
 
Štefka Vavti
»Ti morš ja sam gledat, da se vključiš!« Participacija mladih Slovenk in Slovencev na dvojezičnem avstrijskem Koroškem / »It`s Up to You to Join a Slovene Association!« Participation of Young Slovenes in Bilingual Carinthia, Austria
 
Simona Zavratnik
»Sosedje in tujci: (globalne) migracije in nezaželene družbene manjšine« / »The Neighbours and Strangers: (Global) Migration and Undesirable Social Minorities«
NOVICE

11-12-2014
Inštitut za narodnostna vprašanja in Slovenski raziskovalni inštitut vabita na okroglo mizo Raziskovanje etničnosti: med sedanjostjo in prihodnostjo, ki bo 17. decembra 2014 ob 11. uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

Več

1-12-2014
V torek, 25. novembra 2014 je v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani potekal posvet 'Otrokove pravice v Sloveniji – 25 let po sprejemu konvencije OZN o otrokovih pravicah'. Posveta sta se udeležila s prispevkom 'Pravica do izobraževanja – primer Romske skupnosti ' tudi dr. Miran Komac in dr. Vera Klopčič.

Več

1-12-2014
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu in Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu so v petek, 28. novembra 2014, v dvorani Tessitori v Trstu organizirali mednarodno znanstveno konferenco "Med memorijo in travmo: koncentracijska taborišča in gulagi v spominih pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe-Jadran".

Več

1-12-2014
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Friedrich-Ebert- Stiftung, izpostava Zagreb sta 28. in 29. novembra 2014 v Ljubljani organizirala mednarodno konferenco Vključevanje in integracija v raznolikih družbah: Strategije in izkušnje upravljanja različnosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi.

Več