English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Enota Lendava

Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport

 

Vodja: dr. Attila Kovács
E-mail: attila.kovacs@guest.arnes.si

Ena od tradicionalnih raziskovalnih tematik Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) je preučevanje manjšin v Sloveniji in sosednjih državah, kakor tudi (med)etničnih odnosov na etnično mešanih ozemljih ob slovenski meji vzdolž celotne meje. Pri tem smo v preteklosti ugotavljali, da so bili severovzhodni deli Slovenije in sosednja območja čez mejo pogosto pokrita slabše, kot bi si želeli. Prav zaradi tega je bila enota INV v Lendavi zapisana kot cilj slovenske raziskovalne in razvojne politike v Nacionalni raziskovalni in razvojni program leta 1995. Leta 1997 smo na INV zaposlili kot mladega raziskovalca pripadnika madžarske manjšine v Sloveniji Attilo Kovácsa – z namenom, da bi postal nosilec dela v načrtovani enoti. Čeprav financiranje enote še ni bilo urejeno, smo novembra leta 2005 ob prisotnosti predsednikov Republike Slovenije in Republike Madžarske, dr. Janeza Drnovška in dr. Lászla Sólyoma svečano odprli enoto Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi (Etnikai Kutatóintézet, Lendvai Kutatócsoport). Z odprtjem enote INV v Lendavi smo uresničili enega od strateških ciljev INV, da bi raziskovalno kar najbolje pokrili ne le aktualne tematike, ampak tudi celotno ozemlje Republike Slovenije in etnično pluralnih območja v sosednjih državah.
 
Vsebinska izhodišča in področja ter cilji delovanja enote INV v Lendavi  
Raziskovalno delo – Raziskovalno delo enote INV v Lendavi je v prvi vrsti usmerjeno na raziskovanje etničnosti in (med)etničnih odnosov ob slovenski severovzhodni meji in to na obeh straneh meje, tako v Sloveniji kot na Madžarskem. Gre predvsem za raziskave, ki se ukvarjajo z Madžarsko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino na Madžarskem. Posebej pomembne so raziskave, ki bi osvetlile zgodovino manjšin oz. prostora, kjer živita ter odnose med različnimi etničnimi skupnostmi na tem področju (Slovenci, Madžari, Romi, Hrvati, Nemci itd.), in sploh vse tiste, ki obravnavajo različne dimenzije življenja manjšin, kot so šolstvo, kultura, mediji, manjšinska politika itd.    
Zbiranje in zajemanje primarnih in relevantnih podatkov in gradiv ter njihova ureditev v bazo podatkov – V tem okviru so pomembne naloge enote INV v Lendavi zbiranje arhivskih in drugih gradiv ter dokumentacije (razni dokumenti, fotografije, razglednice, plakati, vabila itd.), zajemanje relevantnih in predvsem primarnih podatkov (npr. globinski intervjuji) ter vzpostavljanje podatkovne baze. Zato nas je še posebno razveselilo, da je enota INV v Lendavi že ob otvoritvi prevzela zelo pomembno zasebno zbirko, zdaj žal že pokojnega gospoda Sándorja Varge. To in vse drugo zbrano gradivo je že dostopno v prostorih enote v Lendavi raziskovalcem in vsem ostalim, ki jih zanimajo manjšinske tematike ali se ukvarjajo z manjšinskimi oz. etničnimi raziskavami.  
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter z organizacijami in institucijami manjšinskih skupnosti, ki živijo v SV Sloveniji in na sosednjih območjih – Dobri etnični odnosi, sožitje in sodelovanje niso pomembni le za to regijo, slovensko državo in sosednje države, ampak so ključni tudi za uspeh projekta evropske integracije, ki je dolgoročno lahko uspešna le, če se zaveda svojih kulturnih, etničnih in vseh drugih pluralnosti in različnosti, ki jih mora priznati, spoštovati, upoštevati in razvijati. Hkrati mora združena Evropa razviti uspešne pristope in mehanizme za urejanje in upravljanje različnosti. Znanost in raziskovanje imata pri tem pomembno vlogo, saj politika ter državne in evropske institucije ne morejo oblikovati ustreznih in uspešnih rešitev, brez dobrega poznavanja in razumevanja te problematike. Za dobre odločitve so nujno potrebne ustrezne raziskovalne podlage in podatki ter strokovne utemeljitve. Izvajanje različnih raziskav, projektov in analiz v severovzhodni Sloveniji (kakor tudi drugje) brez sodelovanja in podpore lokalne skupnosti ter manjšinskih organizacij ne more biti uspešno, zato računamo na sodelovanje in podporo omenjenih dejavnikov, saj je to interes vseh vpletenih akterjev. Pri razvoju in gojenju stikov s »terenom« v tem prostoru imata enota in dr. Kovács ključno vlogo, saj osebni stiki, poznavanje razmer in dobra integriranost v okolje bistveno olajšajo, posledično pa tudi »pocenijo« izvedbo raznih raziskovalnih projektov. 
Sodelovanje in povezovanje z različnimi institucijami v Sloveniji in tujini, ki se znanstveno in raziskovalno ukvarjajo s SV Slovenijo in sosednjimi pokrajinami, zlasti še s tistimi, ki proučujejo etnično tematiko – enota INV v Lendavi je ena redkih raziskovalnih institucij, ki se ukvarja z znanstvenim in raziskovalnim delom, v Prekmurju in Pomurju – torej v sami regiji. Menimo, da je njeno delovanje ključno ne le za madžarsko manjšino in ožje etnično mešano območje, ampak za razvoj znanstvene in raziskovalne sfere v celi regiji. Pri tem je zlasti pomembno, da se razvija tudi sodelovanje in povezovanje z različnimi institucijami, ki delujejo v tej regiji in s svojim delom posegajo tudi na znanstveno-raziskovalno področje, zlasti še z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji, sosednjih državah, pa tudi drugje po svetu. To usmeritev potrjuje tudi podpis sporazumov o sodelovanju, zlasti pa kaže omeniti sporazum z Manjšinskim Inštitutom iz Budimpešte (Research Institute of Ethnic and National Minorities, Hungarian Academy of Sciences).
 
Lendvai Kutatócsoport
Az Etnikai Kutatóintézet (INV) egyik meghatározó kutatási témája közé tartozik a Szlovéniában és a szomszédos államokban élő kisebbségek, illetve a nemzetek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kutatása. Ezzel kapcsolatban a múltban többször is megállapításra került, hogy Szlovénia északkeleti részei és az azzal szomszédos, határon átnyúló területek nem voltak oly mértékben szakmailag lefedve, mint ahogy az szükséges lett volna. Ebből az okból kifolyólag került be 1995-ben a Lendvai Kutatócsoport a szlovén Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programba. Két évvel később, 1997-ben lett az INV munkatársa Kovács Attila, a szlovéniai magyar kisebbség tagja azzal a céllal, hogy a tervezett kutatóegység munkáját vezesse. Az Etnikai Kutatóintézet Lendvai Kutatócsoportját (Enota Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi) 2005 novemberében hivatalosan is megnyitásra került a szlovén és a magyar köztársasági elnökök, Drnovšek Janez és Sólyom László részvételével. A Lendvai Kutatócsoport megnyitásával megvalósult az Etnikai Kutatóintézet egyik stratégiai célja, mely szerint nem csak az aktuális kutatási témák kerülnének minél alaposabban lefedésre, hanem a Szlovén Köztársaság egész területe és az etnikailag vegyesen lakott területek a szomszédos országokban is.
 
A Lendvai Kutatócsoport kutatási területei és céljai
Kutatói munka – A Lendvai Kutatócsoport kutatómunkája mindenekelőtt az etnikai kérdés és az etnikumok közötti viszony kutatására fókuszál Szlovénia északkeleti részén a határ mindkét oldalán, úgy Szlovéniában, mint Magyarországon. Elsősorban a szlovéniai magyar kisebbséget és a magyarországi szlovén kisebbséget érintő kutatásokról van szó. Különösen a kisebbségek történetét, ill. az általuk lakott terület történetét megvilágító kutatások fontosak, valamint az itt élő egyéb etnikai csoportok közötti kapcsolatok kutatása. A kisebbségi élet egyéb területei, mint pl. az oktatás, kultúra, médiák, kisebbségi politika stb. kutatása is lényeges eleme a Lendvai Kutatócsort munkájának.
Az etnikai kutatásokkal kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és azok adatbázisba való szervezése – A Lendvai Kutatócsoport meghatározó feladatai közé tartoznak a levéltári és egyéb írott források gyűjtése (különböző dokumentumok, fényképek, képeslapok, plakátok meghívók stb.), mélyinterjúk készítése valamint az ezekből kialakítandó adatbázisok megszervezése. Ezért is örvendetes az az esemény, hogy a Lendvai Kutatócsoport már a megnyitó napján egy nagyon értékes magánygyűjteményt vehetett át a közelmúltban elhunyt Varga Sándortól. Ez és még sok más dokumentum már hozzáférhető és kutatható is a Lendvai Kutatócsoport helységében.
Szlovénia északkeleti részén valamint a szomszédos államokban lévő helyi és a kisebbségi szervekkel való együttműködés – Az etnikai csoportok közötti jó viszony, együttélés és együttműködés nemcsak e régió, a szlovén állam és a szomszédos államok számára fontos, hanem az európai integrációs folyamatban is kulcsszerepet játszanak. Ez utóbbi hosszútavon csak abban az esetben lehet sikeres, ha felismeri saját kulturális, etnikai, és egyéb különbözőségeit, melyeket ismernie, tisztelnie, figyelembe vennie valamint fejlesztenie kell. Ugyanakkor az egyesült Európának ki kell alakítania azokat a mechanizmusokat, melyek alkalmasak a másságból származó konfliktusok kezelésére. A tudomány és a kutatás itt nagyon fontos szerepet játszik, mivel a politika, valamint az állami és európai intézmények nem tudnak megfelelő és sikeres megoldásokat találni, ha nem ismerik kellően az adott problémát. A jó megoldásokhoz feltétlenül szükségesek a kutatási eredményeken alapuló szakmai javaslatok. Északkelet Szlovéniában (és máshol is) végrehajtott kutatások, projektek és egyéb elemzések a helyi, lokális és kisebbségi szervek támogatása nélkül nem lehetnek sikeresek, ezért számít az Etnikai Kutatóintézet az említett tényezők segítségére és együttműködésre. A »tereppel« való együttműködés ápolásáért és fejlesztéséért a térségben a Lendvai Kutatócsoportnak és dr. Kovács Attilának kulcsszerep jut, mivel a személyes kapcsolatok, a terepismeret valamint a környezetbe való integrálódás megkönnyíti, következésképpen »olcsóbbá« teszi a kutatásokat.
Szlovéniában és külföldön működő, elsősorban az etnikai kérdéseket kutató tudományos intézetekkel való együttműködés – A Lendvai Kutatócsoport azon intézmények közé tartozik a Muravidéken és a régióban, melyek tudományos munkát folytatnak. Működése nem csak a magyar kisebbség és a szűkebben vett nemzetiségileg vegyesen lakta terület számára kulcsfontosságú, hanem a régió tudományos fejlődése szempontjából is. Ki kell hangsúlyozni, hogy a Lendvai Kutatócsoport egyre jobban együttműködik a szélesebb régióban működő tudományos intézményekkel. Ezt igazolják a különböző együttműködési szerződések, melyek közül külön említést érdemel a MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével aláírt együttműködési szerződés. 
NOVICE

17-3-2023
Vabljeni na PREDSTAVITEV KNJIGE dr. Mitje Žagarja, z naslovom: Slovenija, kako naprej?, ki bo 22. 3. 2023 ob 18:30 uri, v knjižnem centru HACEK v Celovcu. Poljudno napisana znanstvena monografija želi spodbuditi poglobljeno javno in strokovno razpravo o prihodnosti Slovenije, konceptu, ciljih in strategijah njenega prihodnjega razvoja. Vabljeni!

Več

16-3-2023
Vljudno vabljeni na podijsko diskusijo z naslovom: Volitve v koroški deželni zbor in koroški Slovenci. Diskusija bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, v sredo, 29. marca 2023 ob 11:00 uri. Pogovor z dr. Marjanom Sturmom in dr. Danielom Wuttijem bosta vodila dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Vabljeni!

Več

16-3-2023
V sredo, 22. 3. 2023 ob 11.00 uri na Inštitutu za narodnostna vprašanja organiziramo okroglo mizo z naslovom: »Učenje in položaj slovenskega jezika med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem danes«. Predstavljene bodo dejavnosti izvedene v okviru Strokovno-razvojnih nalog, ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Sodelovali bodo: Dr. Barbara Riman, vodja strokovnorazvojne naloge, Damjana Hliš, učiteljica slovenskega jezika in mladi raziskovalec na INV, Natko Štiglić. Vabiljeni!

Več

14-3-2023
Inštitut za migracije in narodnosti bo 16. marca 2023 ob 10.00 uri v Mestni hiši Hrvaške gospodarske zbornice (Rooseveltov trg 2, Zagreb), predstavil zbornik 2. mednarodne strokovno-znanstvene konference »Migracije in identiteta: kultura, gospodarstvo, država«, na kateri so s svojimi prispevki sodelovali tudi raziskovalci INV.

Več