English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavoJAVNA POVABILA

Zbiranje predlogov za nacionalne evalvacijske študije 

Analiza vlog in potreb razrednikov pri vodenju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli

Namen nacionalne evalvacijske študije s trajanjem 24 mesecev je doprinos k nadgradnji oziroma priprava predlogov sprememb za sistemsko opolnomočenje vloge razrednika v slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu. Želimo pridobiti utemeljene informacije in podatke o stanju ter potrebah po procesnih in strukturnih spremembah za dopolnitev oziroma ustrezno izvajanje strokovnih dokumentov kot so programske smernice in Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta v osnovni šoli ter potreb po nadaljnjem izobraževanju na področju razredništva. Študija bo za odločevalce predstavljala pomembno podlago za načrtovanje sprememb na področju mesta razrednika tako v osnovnem kot srednjem šolstvu.

povezava do razpisne dokumentacije
ANALIZA VLOG IN POTREB RAZREDNIKOV PRI VODENJU VZOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI

___

Analiza dejavnikov vpliva na karierne izbire otrok in mladostnikov ter odločitve glede njihove izobraževalne poti ob koncu osnovne in srednje šole

Namen nacionalne evalvacijske študije s trajanjem 24 mesecev je celostno pregledati področje usklajenosti izobraževalnih izbir srednješolskega in visokošolskega izobraževanja s potrebami na trgu dela ter faktorje, ki vplivajo na obstoječe izobraževalne izbire glede srednješolskega in terciarnega izobraževanja. Pri tem je potrebno ocene potreb po kadrih tudi korigirati s potrebo po kadrih, ki se jih bo potrebovalo, glede na razvojne projekcije za udejanjanje nacionalnih strateških ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Podatki iz evalvacijske študije bodo podlaga sistemskim ukrepom tudi na področju napovedovanja potreb po različnih profilih učiteljev.

povezava do razpisne dokumentacije
ANALIZA DEJAVNIKOV VPLIVA NA KARIERNE IZBIRE OTROK IN MLADOSTNIKOV TER ODLOČITVE GLEDE NJIHOVE IZOBRAŽEVALNE POTI OB KONCU OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

___


Izboljšanje pedagoškega procesa in pogojev dela za dijake, učitelje in druge strokovne delavce v programih nižjega poklicnega izobraževanja s predlogi sistemskih sprememb

Z nacionalno evalvacijsko študijo s trajanjem 24 mesecev bodo pripravljeni in oblikovani predlogi

  • za krepitev kompetenc strokovnega kadra,
  • za izboljšanje dela z dijaki v programih nižjega poklicnega izobraževanja s posebnim poudarkom za delo z dijaki s posebnimi potrebami glede na tuje izkušnje in na obstoječe dobre prakse medinstitucionalnega in interdisciplinarnega sodelovanja pri nas
  • normativnih sprememb na ravni programov in izvedbenega kurikuluma, z namenom zagotavljanja ustrezne diferenciacije in individualizacije vzgojno-izobraževalnega procesa.


povezava do razpisne dokumentacije
IZBOLJŠANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA IN POGOJEV DELA ZA DIJAKE, UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE V PROGRAMIH NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA S PREDLOGI SISTEMSKIH SPREMEMB

 ___

V izbirni postopek se bodo uvrstile vse prijave, ki bodo v roku 30 dni od objave javnega povabila na spletnih straneh, in sicer do 8.4.2023 do 12.00 ure zadnjega dne navedenega roka, poslane ali dostavljene na naslov Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNO POVABILO - EVALVACIJSKE ŠTUDIJE«.

Datum objave in rok za prijavo:

9.3. – 8.4.2023 = 30 dni


****

 


***

Predstavitev INV
 
 
Ustanoviteljica Inštituta za narodnostna vprašanja je Republika Slovenija (v njenem imenu Vlada RS), soustanoviteljici pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Univerza v Ljubljani.

Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj Slovencev v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, položaj slovenskih izseljencev, položaj narodnih skupnosti (narodnih manjšin in drugih etničnih skupnosti) v Sloveniji, položaj migrantov v Sloveniji in pojavne oblike etničnega vprašanja (etničnosti, nacionalizma) v Evropi ter v svetu.Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bila sklenjena leta 1998, je v letu 2005 INV okvirne pogodbe o sodelovanju sklenil še z Univerzo na Primorskem in raziskovalnimi institucijami v zamejstvu, Slovenski znanstveni inštitut (SZI) in SIN »Urban Jarnik« v Avstriji ter Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Slovenska narodna in študijska knjižnica v Italiji.

Leta 1995 je inštitut prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije«
 

***

Zgodovina

INV je naslednik Manjšinskega instituta, ki je kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu deloval v Ljubljani v letih od 1925 do 1941. Ukvarjal se je s proučevanjem položaja Slovencev v zamejstvu ter s položajem nemške in madžarske manjšine v Sloveniji. Ob okupaciji je bil inštitut »likvidiran, da ne bi padlo njegovo gradivo okupatorju v roke«, vendar je bil že januarja 1944 na osvobojenem ozemlju Slovenije ustanovljen Znanstveni institut pri Izvršnem odboru Osvobodilne fronte, ki je kot edina tovrstna ustanova v okupirani Evropi nadaljeval tudi delo Manjšinskega instituta. Njegov oddelek za vprašanja meja se je do leta 1948 preoblikoval v Inštitut za narodnostna vprašanja. V obdobju med leti 1948 in 1956 je inštitut deloval v okviru Univerze v Ljubljani, od tedaj pa je samostojna znanstvena ustanova. Leta 1992 je INV postal eden prvih javnih raziskovalnih zavodov.
 
***

Ob 95. letnici Inštituta za narodnostna vprašanja se je Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport marca 2020 preselila v nove, obnovljene prostore na Kranjčevi 4, v Lendavi. 

 

 

NOVICE

17-3-2023
Vabljeni na PREDSTAVITEV KNJIGE dr. Mitje Žagarja, z naslovom: Slovenija, kako naprej?, ki bo 22. 3. 2023 ob 18:30 uri, v knjižnem centru HACEK v Celovcu. Poljudno napisana znanstvena monografija želi spodbuditi poglobljeno javno in strokovno razpravo o prihodnosti Slovenije, konceptu, ciljih in strategijah njenega prihodnjega razvoja. Vabljeni!

Več

16-3-2023
Vljudno vabljeni na podijsko diskusijo z naslovom: Volitve v koroški deželni zbor in koroški Slovenci. Diskusija bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, v sredo, 29. marca 2023 ob 11:00 uri. Pogovor z dr. Marjanom Sturmom in dr. Danielom Wuttijem bosta vodila dr. Boris Jesih in dr. Danijel Grafenauer. Prenos bo potekal tudi v živo (streaming) na spletni strani https://vzivo.sta.si/ Vabljeni!

Več

16-3-2023
V sredo, 22. 3. 2023 ob 11.00 uri na Inštitutu za narodnostna vprašanja organiziramo okroglo mizo z naslovom: »Učenje in položaj slovenskega jezika med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem danes«. Predstavljene bodo dejavnosti izvedene v okviru Strokovno-razvojnih nalog, ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Sodelovali bodo: Dr. Barbara Riman, vodja strokovnorazvojne naloge, Damjana Hliš, učiteljica slovenskega jezika in mladi raziskovalec na INV, Natko Štiglić. Vabiljeni!

Več

14-3-2023
Inštitut za migracije in narodnosti bo 16. marca 2023 ob 10.00 uri v Mestni hiši Hrvaške gospodarske zbornice (Rooseveltov trg 2, Zagreb), predstavil zbornik 2. mednarodne strokovno-znanstvene konference »Migracije in identiteta: kultura, gospodarstvo, država«, na kateri so s svojimi prispevki sodelovali tudi raziskovalci INV.

Več