English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE

KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Zaključeni projekti in raziskovalne naloge

2017

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

2016

Analysis and comparative review of equality data collection practices in the EU

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej

Slovenke v Zadru in okolici

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta

Biografski leksikon koroških Slovencev 2016

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU / Changes in immigration status and purposes of stay: an overview of EU member States approaches

2015

Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji / Mobility, Integration and Adaptation along the Hungarian-Slovenian Border


Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU / Determining labour shortage and the need for labour migration from third countries in the EU

2014

Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavnik integracije in upravljanja različnosti: študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope


Študija: Dostop migrantov do socialnega in zdravstvenega zavarovanja: politike in prakse 

Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991


MINDOC (Manjšinski informacijski in dokumentacijski center – online arhivski sistem)

E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti

Slovenci na Madžarskem v luči popisa prebivalstva 2011

Ohranjanje slovenstva med mladimi člani slovenske skupnosti v jugoslovanskem prostoru

2012


Evaluacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji

Porabski Slovenci v »Madžarskem Gulagu«

 

 2011

 
Slovenska društva na Hrvaškem v preteklosti in sedanjosti
 
Pravna analiza manjšinske zakonodaje na madžarskem v luči sprejemanja in uveljavljanja nove madžarske ustave pred in po njej ter možne spremembe na področju zakonodaje
 
Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur in Kärnten. Teil 1: Von den Anfängen bis 1938
 
 
Jezik in ekonomija 
 
 
 

2010

 
The Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), Lifelong Learning Programme 2007-2013 
 
 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost
 
Promoting inclusive parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament  
 
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research (v okviru evropskega projekta CLIOHres) 
 
Spolnost, nasilje, vzgoja: vloga javnega izobraževalnega sistema v celoviti vzgoji osebnosti

 
2009

Razvojne možnosti slovenskih obmejnih območij po vstopu Republike Slovenije v schengenski prostor 
 
Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana
 
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
 
Ugotavljanje narodne/etnične vitalnosti pripadnikov srbske, hrvaške in nemške narodne skupnosti na njihovem zgodovinskem poselitvenem ozemlju. Analiza integracijskih procesov v Slovenijo iz držav EU 
 
Biografski leksikon koroških Slovencev 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost 
 
Slovenci v hrvaških obmejnih občinah: faktografija in paralele med popisoma prebivalstva 1991 in 2001 (dopolnitev rokopisa, priprava za tisk in tiskanje publikacije) 
 
Obravnava položaja slovenskih manjšin v poročilih sosednjih držav o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin  
 
Minority rights in the life cycle of ethnic conflicts (MIRICO)  
 
Strategies for supporting schools and teachers in order to foster social inclusion, (EU- EC/EAC: Education and training 2010) 
 
Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji 
 
Slovenci v ZDA in Avstraliji in pomen internetnih povezav za ohranjanje slovenske identitete 


2008 
 


Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects and Maintenance and Revitalization of Minority Languages (DILING)
 
Politika na področju obravnavanja manjšinskih skupnosti v sosednjih državah z vidika njihove afirmacije in vključitev v evropske družbenoekonomske tokove
 
Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa
 
Language Learning and Linguistic Diversity - ADUM
 
Primerjava položaja romskih žensk  v Sloveniji in Makedoniji: Izobrazbena raven in družbeni položaj  
 
Etnična pripadnost in rodnost v Sloveniji: faktor tretjega in višjih redov rojstva v reprodukciji stalnega prebivalstva 
 
Primerjalna analiza politik vključevanja državljanov tretjih držav v izbranih državah članicah EU
 
Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur 
 
Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji
 
Državljanska in domovinska vzgoja v osnovni in srednji šoli: izbrani zgledi in podlage za strokovno preureditev vsebin 
 
Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti in sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem 
 
Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah 
 
ICT Service in Human Rights Education


2007


Judje in antisemitizem v Sloveniji: holokavst in izkoreninjen spomin
Družbena vključenost/izključenost potomcev priseljencev v Sloveniji
 
Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (EU)
Bosanci v Sloveniji, Slovenci v Bosni in Hercegovini
 
The Codification of Trauma in Humanitarian Law
Mednarodna mobilnost slovenskega prebivalstva in razvoj identitete
 
Mednarodni aspekti jugoslovanske krize v devetdesetih letih: izbrane teme
Preteklost v sedanjosti: Travma fašizma in nacionalsocializma v spominjanju povojnih generacij. Primerjalna kvalitativna empirična raziskava na primeru Slovencev na Koroškem in Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini
 
Ohranjanje slovenščine pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
Migrations and interethnic relations in east border space: Slovenia and Poland, bilateralni projekt z Gdansk University
 
Regionalna struktura kot element selitvene dinamike urbanih pokrajin v Sloveniji in BiH
Izobraževanje Romov v Sloveniji in v Litvi
 
Dvojezičnost v Sloveniji
Restitucija državljanskih in lastninskih pravic slovenskim Židom


2006

HESP - Post-colony and post-socialism contexts in social scientific writing and teaching
Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU
 
Percepcije slovenske integracijske politike II
 
Judje v imaginariju etničnih razlikovanj v sodobni Sloveniji
 
Politika velesil in drugih držav v devetdesetih letih 20. st. s posebnim ozirom na vlogo manjšin iz vrst jugoslovanskih narodov v sosednjih državah, izseljencev iz nekdanje SFRJ ter manjšinskih skupnosti na območju nekdanje SFRJ
 
Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v obmejnih mestih
 
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities   
Vpeljevanje poklicnega svetovanja za begunce in migrante
 
Romi v procesih evropske integracije: Modeli izobraževanja za Rome - pot k izboljšanju njihovega položaja in izboljšanju možnosti zaposlovanje (Projekt v okviru dejavnosti Pakta stabilnosti za JV Evropo)
Vse življenjsko učenje/ poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR
 
Narodnostno šolstvo v Porabju: dejansko stanje in perspektive
Structural Analysis of Spatial and Human Sources for Interregional Cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria
 
The Politics of Heritage and Regional Development Strategies. Actors, interests, conflicts; HERMES, Interreg

 
  


Arhiv
NOVICE

8-12-2017
Oblikovala se je Balkanska raziskovalna mreža (BAM), ki se bo osredotočala na preučevanje družbenih pojavov in odnosov na Balkanu. V mrežo so vključene znanstveno-raziskovalne institucije (univerze, fakultete, inštituti in projekti), med katerimi je tudi Inštitut za narodnostna vprašanja.

Več

6-12-2017
mobileEKA - platforma za mobilnost in mednarodno sodelovanje etnologov in kulturnih antropologov na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu in katedra za manjšinske kulture in skupnosti vabijo na predavanje dr. Barbare Riman, z naslovom Slovenci na Hrvaškem, ki bo v petek, 8. decembra 2017, ob 11. uri na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (predavalnica A125)

Več

6-12-2017
Forum romskih svetnikov vabi na Slavnostno akademijo ob 15. obletnici uzakonitve pravice Romov do enega predstavnika v občinskih svetih, ki bo 8. decembra 2017, ob 10.30 uri v Državnem svetu (Šubičeva ulica 4) v Ljubljani.

Več

5-12-2017
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut, v okviru projekta EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je financiran s strani programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020, objavlja poziv za sodelovanje zunanjih sodelavcev v projektnih aktivnostih.

Več