English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE


KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Zaključeni projekti in raziskovalne naloge

2021

Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji


Temeljni raziskovalni projekti ARRS

Strokovno razvojne naloge MIZŠ

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu


2020

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja

Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015

Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih: dejavniki spodbud in ovir, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v izobraževalnem sistemu v Sloveniji po končani osnovni šoli

Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju

Slovenstvo skozi zgodovino in sedanjost v obmejnih krajih Istre in Kvarnerja


2019

Strokovno-razvojna naloga: Koordinacija in evalvacija učenja slovenskega jezika na Hrvaškem 

Strokovno-razvojna naloga: Podpora in razvoj pouka slovenskega jezika na Hrvaškem - posvet

Projekt EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru

Interreg program SI-AT:
321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba – Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru

Interreg program SI-HU: projekt E-Documenta Pannonica.

Aktualna politična situacija med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem

Jezikovna podoba Porabja


Dva je več kot ena - vzgoja dvojezičnih otrok v FJK


Building the peace region Alps-Adria

Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji


2018

Koncept madžarsko slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

Analiza stanja in razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem


Analiza položaja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem danes

Strokovno-razvojna naloga: Koordinacija in evalvacija aktivnosti: učenje slovenskega jezika na Hrvaškem


Strokovno-razvojna naloga: Pomen dvojezične šole za ohranjanje vitalnosti madžarske narodne skupnosti

Modeli urejanja romskih naselij


2017

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

"Slovenščina mi je všeč" - FB skupnost za mlade

Slovenci v gimnazijah v Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu in na Reki v času Avstro-Ogrske monarhije

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti (nadaljevanje)

Slovenska krajevna imena na dvojezičnem območju v Italiji in njihova uporaba v korespondenci

Prizadevanje za obstoj slovenske narodne skupnosti in jezika v Ziljski dolini

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi


Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov


2016

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika oz. dvo in večjezičnosti

»Slovenščina mi je všeč« - Facebook skupnost za mlade na Hrvaškem

Biografski leksikon koroških Slovencev 2016

Prizadevanja za obstoj slovenske narodne skupnosti v Ziljski dolini: nabor potrebnih ukrepov za izdelavo akcijskega načrta

Slovenke v Zadru in okolici

Razumeti odnos do slovenstva v Videmski pokrajini: kam in kako naprej

Analysis and comparative review of equality data collection practices in the EU


2015

Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU / Determining labour shortage and the need for labour migration from third countries in the EU

Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji / Mobility, Integration and Adaptation along the Hungarian-Slovenian Border

Študija: Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva/Admitting third-country nationals for business purposes

2014

Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavnik integracije in upravljanja različnosti: študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope


Študija: Dostop migrantov do socialnega in zdravstvenega zavarovanja: politike in prakse 

Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991


MINDOC (Manjšinski informacijski in dokumentacijski center – online arhivski sistem)

E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti

Slovenci na Madžarskem v luči popisa prebivalstva 2011

Ohranjanje slovenstva med mladimi člani slovenske skupnosti v jugoslovanskem prostoru

2012


Evaluacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji

Porabski Slovenci v »Madžarskem Gulagu«

 

 2011

Slovenska društva na Hrvaškem v preteklosti in sedanjosti
 
 
Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur in Kärnten. Teil 1: Von den Anfängen bis 1938
 
 
Jezik in ekonomija 
 
 
 

2010

 
The Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), Lifelong Learning Programme 2007-2013 
 
 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost
 
Promoting inclusive parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament  
 
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research (v okviru evropskega projekta CLIOHres) 
 
Spolnost, nasilje, vzgoja: vloga javnega izobraževalnega sistema v celoviti vzgoji osebnosti

 
2009

Razvojne možnosti slovenskih obmejnih območij po vstopu Republike Slovenije v schengenski prostor 
 
Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana
 
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
 
Ugotavljanje narodne/etnične vitalnosti pripadnikov srbske, hrvaške in nemške narodne skupnosti na njihovem zgodovinskem poselitvenem ozemlju. Analiza integracijskih procesov v Slovenijo iz držav EU 
 
Biografski leksikon koroških Slovencev 
 
Oblike organiziranja koroških Slovencev po drugi svetovni vojni s perspektivami za prihodnost 
 
Slovenci v hrvaških obmejnih občinah: faktografija in paralele med popisoma prebivalstva 1991 in 2001 (dopolnitev rokopisa, priprava za tisk in tiskanje publikacije) 
 
Obravnava položaja slovenskih manjšin v poročilih sosednjih držav o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin  
 
Minority rights in the life cycle of ethnic conflicts (MIRICO)  
 
Strategies for supporting schools and teachers in order to foster social inclusion, (EU- EC/EAC: Education and training 2010) 
 
Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji 
 
Slovenci v ZDA in Avstraliji in pomen internetnih povezav za ohranjanje slovenske identitete 
Arhiv


NOVICE

17-7-2024
Direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, Ljubljana, dr. Sonja Novak Lukanović in dekan Učiteljske fakultete, Rijeka, dr. Darko Lončarić sta 15. julija 2024 za namene sodelovanja pri projektu Motivacije za zgodnje učenje manjšinskih jezikov sklenila dogovor o uporabi pisarne Laboratorija za učenje in poučevanje na Fakulteti, soba št. 375.

Več

5-7-2024
Sodelavci INV smo dne, 4.7.2024 obiskali Inštitutske prostore enote INV v Lendavi. Sledil je obisk Madžarske samoupravne narodne skupnosti, ogled Sinagoge Lendava ter ogled prostorov Kulturnega centra Lendava/Lendva.

Več

20-6-2024
V torek, 18.6.2024 in v sredo, 19.6.2024 je INV obiskal profesor Conchúr Ó Giollagáin z univerze University of the Highlands and Islands na Škotskem.

Več

29-5-2024
Dne, 29.5.2024 smo objavili JAVNO POVABILO za zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo z naslovom PREPREČEVANJE IZGOREVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA NJIHOVE ŠIRŠE DOBROBITI. Rok za prijavo: 28.6.2024

Več