English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILARAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo
2008  


Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects and Maintenance and Revitalization of Minority Languages (DILING)
 
Politika na področju obravnavanja manjšinskih skupnosti v sosednjih državah z vidika njihove afirmacije in vključitev v evropske družbenoekonomske tokove
 
Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa
 
Language Learning and Linguistic Diversity - ADUM
 
Primerjava položaja romskih žensk  v Sloveniji in Makedoniji: Izobrazbena raven in družbeni položaj  
 
Etnična pripadnost in rodnost v Sloveniji: faktor tretjega in višjih redov rojstva v reprodukciji stalnega prebivalstva 
 
Primerjalna analiza politik vključevanja državljanov tretjih držav v izbranih državah članicah EU
 
Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur 
 
Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji
 
Državljanska in domovinska vzgoja v osnovni in srednji šoli: izbrani zgledi in podlage za strokovno preureditev vsebin 
 
Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti in sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem 
 
Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah 
 
ICT Service in Human Rights Education


2007


Judje in antisemitizem v Sloveniji: holokavst in izkoreninjen spomin
Družbena vključenost/izključenost potomcev priseljencev v Sloveniji
 
Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (EU)
Bosanci v Sloveniji, Slovenci v Bosni in Hercegovini
 
The Codification of Trauma in Humanitarian Law
Mednarodna mobilnost slovenskega prebivalstva in razvoj identitete
 
Mednarodni aspekti jugoslovanske krize v devetdesetih letih: izbrane teme
Preteklost v sedanjosti: Travma fašizma in nacionalsocializma v spominjanju povojnih generacij. Primerjalna kvalitativna empirična raziskava na primeru Slovencev na Koroškem in Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini
 
Ohranjanje slovenščine pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
Migrations and interethnic relations in east border space: Slovenia and Poland, bilateralni projekt z Gdansk University
 
Regionalna struktura kot element selitvene dinamike urbanih pokrajin v Sloveniji in BiH
Izobraževanje Romov v Sloveniji in v Litvi
 
Dvojezičnost v Sloveniji
Restitucija državljanskih in lastninskih pravic slovenskim Židom


2006


HESP - Post-colony and post-socialism contexts in social scientific writing and teaching
Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU
 
Percepcije slovenske integracijske politike II
 
Judje v imaginariju etničnih razlikovanj v sodobni Sloveniji
 
Politika velesil in drugih držav v devetdesetih letih 20. st. s posebnim ozirom na vlogo manjšin iz vrst jugoslovanskih narodov v sosednjih državah, izseljencev iz nekdanje SFRJ ter manjšinskih skupnosti na območju nekdanje SFRJ
 
Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v obmejnih mestih
 
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities   
Vpeljevanje poklicnega svetovanja za begunce in migrante
 
Romi v procesih evropske integracije: Modeli izobraževanja za Rome - pot k izboljšanju njihovega položaja in izboljšanju možnosti zaposlovanje (Projekt v okviru dejavnosti Pakta stabilnosti za JV Evropo)
Vse življenjsko učenje/ poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR
 
Narodnostno šolstvo v Porabju: dejansko stanje in perspektive
Structural Analysis of Spatial and Human Sources for Interregional Cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria
 
The Politics of Heritage and Regional Development Strategies. Actors, interests, conflicts; HERMES, Interreg

2005 

Simulacija priseljevanja v ljubljansko urbano regijo
 
Koroški deželni raziskovalno-publicistični projekt »Kärnten und die nationale Frage«
Közép-Európa és a közép-európai fogalom változásai a huszadik század folyamán / Srednja Evropa in spreminjanje pojma 'Srednja Evropa' v 20. stoletju
 
Sezonstvo – prikaz sezonstva v luči pričevanj anketirancev v primeru pričevanj anketirancev v primeru južnega dela Porabja
Percepcije slovenske integracijske politike


2004

Razvoj modelov za izobraževanje in usposabljanje Romov z namenom zagotoviti povečanje rednega zaposlovanja
Odnos madžarske oblasti v času druge svetovne vojne do Slovencev, Hrvatov in Srbov kolonistov, s posebnim poudarkom na internaciji kolonistov iz Prekmurja v taborišče Sárvár
 
Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji: soočanje percepcij
Konferenca: Borders in a new Europe: Between history and new challenges
 
MIMEX – Mediation in Museums and Exhibitions – Migration and Work
A kárpát-medencei magyarság számának változása a 90-es években a határon túli területeken – Številčni razvoj zamejskih Madžarov v Karpatskem bazenu v 90. letih


2003

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)
Slovenija in nadaljnji razvoj Evropske Unije 

2002

K (ljudski) religioznosti kot  koroborativnem dejavniku etničnih pripadnosti v Kanalski dolini
 
NOVICE

28-12-2022
Izšla je nova, 89. številka revije Razprave in gradivo/Treatises and Documents. Vabljeni k branju!

Več

28-12-2022
Izšla je nova, 89. številka revije Razprave in gradivo/Treatises and Documents. Vabljeni k branju!

Več

24-11-2022
Predavanje dr. Rubina Zemona z naslovom: »North Macedonia between Melting Pot and Salad Bowl: Challenges, Practices and Experiences on Managing of diversity society in North Macedonia«, je bilo v sredo, 30.11.2022 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja. V opisu se nahaja povezava do predavanja.

Več

24-11-2022
Predavanje dr. Rubina Zemona z naslovom: »North Macedonia between Melting Pot and Salad Bowl: Challenges, Practices and Experiences on Managing of diversity society in North Macedonia«, je bilo v sredo, 30.11.2022 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja. V opisu se nahaja povezava do predavanja.

Več