English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA

RAZPRAVE IN GRADIVO
NAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITY
PUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV 


DRUGE OBJAVE
Obnova hiše
INV je končana.


DOGODKI OB 85-LETNICI INV
Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo


Društvo za proučevanje demokracije in medetničnih odnosov
(skrajšano: Društvo Demokracija in medetnični odnosi – DMO) je bilo ustanovljeno februarja 1997 z namenom, da skrbi za »proučevanje medetničnih odnosov« in promocijo »pluralizma kot temeljne vrednote moderne družbe.« (1. člen Statuta DMO) Društvo so ustanovili takratni članice in člani študentskega raziskovalnega projekta (večinoma dodiplomski in podiplomski študenti Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Pravne fakultete in Visoke šole oz. Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani), ki je bil nekaj let prej ustanovljen na pobudo dr. Mitje Žagarja. Kasneje so se jim pridružile še študentke Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Od treh začetnih sekcij, ki so se ukvarjale s proučevanjem ustavnega urejanja varstva manjšin in medetničnih odnosov v ustavah držav sveta (Ustavni projekt »Aristotel«), s proučevanjem razvoja mednarodnopravnega varstva manjšin ter dvostranskih (bilateralnih) in večstranskih (multilateralnih) pogodb o varstvu manjšin ter s tematiko položaja in varstva romskih skupnosti (v Sloveniji in širše), ves čas kontinuirano deluje in se razvija ustavni projekt, v okviru katerega je bilo analiziranih (glede urejanja medetničnih odnosov in varstva narodnih manjšinže ter urejanja človekovih pravic in svobošin) več kot sto ustav držav sveta, trenutno pa oblikuje bazo podatkov o ustavnem urejanju človekovih pravic in svoboščin (preliminarni rezultati raziskovanja so dostopni na:
http://411.gvs.arnes.si/).
 
Skladno s statutom (10. člen Statuta DMO) je temeljna dejavnost društva »strokovna in znanstvena dejavnost na interdisciplinarnem in multidisciplinarnem področju (med)etničnih študij. V tem okviru se ukvarja zlasti:
– s seznanjanjem javnosti o kulturno in etnično pluralni naravi sodobnih družb ter o večkulturnosti kot bogastvu in primerjalni prednosti;
– s promocijo tolerantnosti in dobrih medetničnih odnosov;
– s proučevanjem medetničnih odnosov in etnične strukture sodobnih družb, večkulturnosti in multikulturne politike, urejanja in upravljanja medetničnih odnosov, varstva, položaja in pravic etničnih manjših, preprečevanja, zgodnjega odkrivanja, upravljanja in razreševanja medetničnih konflitkov;
– z razvojem metod, tehnik, načinov in postopkov za upravljanje medetničnih odnosov oziroma   za upravljanje odnosov v etnično pluralnih okoljih ter za zgodnje zaznavanje, preprečevanje, upravljanje in razreševanje konfliktov in zlasti medetničnih konfliktov;
– z usposabljanjem in izobraževanjem članov in članic ter nečlanov in nečlanic na omenjenih
 področjih.
– posreduje ponudbe tujih ustanov za štipendiranje izobraževanja v tujini članom in članicam ali v okviru svojih možnosti štipendira člane in članice ter nečlane in nečlanice pod pogoji, ki jih opredeli izvršilni odbor.«
 
Pri tem so temeljni cilji in naloge društva (11. člen Statuta DMO) proučevati, spoznavati, spodbujati in izboljševati:
»– medetnične odnose in situacijo, sodelovanje in toleranco, kulturno in etnično pluralnost, položaj in zaščito etničnih in drugih družbenih manjšin, večkulturno vzgojo in izobraževanje, kulturno, etnično in sploh družbeno pluralno javno informiranje (mediji), urejanje in upravljanje družbenih odnosov (vključno z etničnimi) ter preprečevanje, zgodnje odkrivanje, upravljanje in razreševanje konfliktov, zlasti pa še poznavanje in raziskovanje teh problematik,
– raziskovalne metode in tehnike na teh področjih,
– predstavljanje in poznavanje navedenih področij, zlasti pa še problematike medetničnih odnosov ter področja etničnih študij, urejanja in upravljanja odnosov in konfliktov v strokovni in širši javnosti,
– interes ljudi in različnih družbenih struktur, zlasti še interes študentov in raziskovalcev za proučevanje medetničnih odnosov in situacije, večkulturnosti, varstva manjšin, problematike urejanja in upravljanja medetničnih odnosov ter zgodnjega odkrivanja, preprečevanja, upravljanja in razreševanja medetničnih konfliktov,
– izobraževanje in usposabljanje na teh področjih,
– izobraževalnih metod in zlasti programov za etnično in kulturno pluralno, tolerantno in odprto vzgojo in izobraževanje zasnovano na načelih večkulturnosti (multikulturnosti) ter enakopravnega sodelovanja in vključevanja vseh posameznikov in družbenih skupin,
– seznanjanje strokovne in širše javnosti z navedenimi področji in problematiko,
– volontersko strokovno svetovanje in pomoč na navedenih področjih ali po pogodbi,
– razvoj slovenske stroke na navedenih področjih, zlasti še razvoj ustrezno usposobljenih kadrov, ter njeno uspešno vključevanje v mednarodne tokove.«
 
Za doseganje teh ciljev si društvo prizedeva zlasti za razvoj:
»– stroke,
– raziskovanja na področju etničnih študij ter upravljanja odnosov in konfliktov, vključno z izvajanjem posameznih raziskovalnih projektov,
– izobraževanja ter strokovnega usposabljanja članov društva,
– in izvajanje programov za izobraževanje in usposabljanje nečlanov društva,
– izobraževalnih in strokovnih gradiv in pripomočkov za uspešno izobraževanje in usposabljanje na področjih delovanja društva,
– informiranja strokovne in širše javnosti,
– publicistične dejavnosti in v skladu s predpisi drugih dejavnosti, ki omogočajo predstavitev in promocijo delovanja društva, njegovih pomembnejših dejavnosti in projektov ter njihovih rezultatov doma in v tujini,
– usposabljanja strokovnih kadrov potrebnih za uspešen razvoj strokovnega področja in raziskovanja na področju etničnih študij,
– koordiniranja in sodelovanja ter povezovanja posameznikov, društev in združenj, raziskovalnih skupin, raziskovalnih in pedagoških inštitucij, ki se ukvarjajo z etničnimi študijami oziroma zlasti s proučevanjem etničnih odnosov in situacije, položaja, pravic in varstva etničnih (in tudi drugih družbenih) manjšin, upravljanja in urejanja odnosov ter preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, upravljanjem in razreševanjem konfliktov.«
 
 
NOVICE

12-11-2020
Predavanja, predstavitve in druge vsebine se zbirajo na YouTube kanalu Inštituta za narodnostna vprašanja.

Več

21-10-2020
Zaradi Cobiss inventure je knjižnica INV v času od 21.10. 2020 do 28.10. 2020 zaprta.

Več

7-10-2020
Vabljeni v sredo, 14. oktobra 2020 ob 11. uri na pogovor z Rudijem Pavšičem ob predstavitvi njegove knjige »Izbral sem srednjo pot«. Predstavitev bo potekala v sejni sobi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Knjiga predstavlja zapis spominov, pogledov, mnenj in stališč o manjšinski skupnosti in o njenem odnosu s Slovenijo. Z avtorjem se bo pogovarjal dr. Boris Jesih.

Več

6-10-2020
Združenje slovenske izseljenske matice je v sredo, 30. septembra 2020 izbralo novo vodstvo. Po 16 letih vodenja se je poslovil predsednik Sergij Pelhan. Za novega predsednika matice je bil izvoljen dr. Boris Jesih, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja.

Več