English
Skip Navigation Links
O inštitutu
Zaposleni
Raziskovalna dejavnost
izobraževalna dejavnost
Indok knjižnica
Publikacije
Delo v javnem interesu
Uporabne povezave
Na vstopno stran
JAVNA NAROČILA


RAZPRAVE IN GRADIVONAJNOVEJŠE KNJIŽNE IZDAJE
KNJIŽNA ZBIRKA ETHNICITYPUBLIKACIJE SODELAVCEV
INV
DRUGE OBJAVE 
Obnova hiše
INV je končana.Tiskanje dokumentapovečaj pisavozmanjšaj pisavo

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

Nosilec projekta:
izr. prof. dr. Kozma Ahačič
Sodelavci:
dr. Romana Bešter, red. prof. dr. Silvija Borovnik, doc. dr. Helena Dobrovoljc, mag. Marjeta Doupona Horvat, doc. dr. Nataša Gliha Komac (koordinatorica projekta), izr. prof. dr. Janja Hojnik, dr. Damjan Huber, dr. Marko Jesenšek, Matjaž Juhart, dr. Damjana Kogovšek, dr. Polonca Kovač, dr. Jani Kozina, dr. Simona Kranjc, dr. Erika Kržišnik, dr. Nina Ledinek, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, dr. Mojca Lipec Stopar, dr. Mojca Medvešek, dr. Tanja Mirtič, dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Sonja Novak Lukanović, dr. Matic Pavlič, dr. Katarina Podbevšek, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek, Miro Romih, dr. Vera Smole, dr. Mojca Smolej, prof. dr. Marko Snoj, dr. Mojca Šorli, dr. Saška Štumberger, dr. Hotimir Tivadar, dr. Katja Vadnal, Samira Varmaz, dr. Marijanca Ajša Vižintin, dr. Jerica Vogel, dr. Alojzija Zupan Sosič, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Mitja Žagar, mag. Nina Žavbi Milojević, prof. dr. Andreja Žele, dr. Jerneja Žganec Gros, dr. Ingrid Žolgar Jerković
Obdobje trajanja projekta: oktober 2016 – september 2017 
Šifra projekta: V6-1647

 
Opis

Raziskovalni projekt neposredno odgovarja na potrebe pripravljalcev strateških dokumentov, predvsem Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko in iz nje izhajajočih akcijskih načrtov, da bi dobili celovito in empirično podprto raziskavo temeljnih sociolingvističnih problemov. Prinaša celovit pregled sociolingvistične situacije v RS ter opis jezikovnih potreb uporabnikov v RS in potreb uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje z namenom oblikovanja izhodišč za novi nacionalni program za jezikovno politiko.

Projekt bo opisal in raziskal doslej evidentirane sociolingvistične probleme ter identificiral nove problemske sklope na področjih pravne ureditve in zakonodaje ter potreb izbranih skupin jezikovnih uporabnikov v RS in jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje – s poudarkom na jezikovnem opisu, jezikovnih tehnologijah, jezikih in jezikovnih različicah ter jezikovnih izbirah. Pri izbranih skupinah jezikovnih uporabnikov v RS gre za skupine, ki predstavljajo temeljna področja javnega življenja in udejstvovanja v RS, tj. za jezikovne uporabnike na področju medijev, kulture, znanosti, predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in visokega šolstva, v gospodarstvu, javni upravi in pravosodju. Posebna pozornost bo posvečena jezikovnim uporabnikom drugih jezikov v RS, tj. manjšinskih in tujih jezikov, jezikov priseljencev, slovenskega znakovnega jezika, in jezikovnim uporabnikom s posebnimi potrebami. Uporabniki slovenskega jezika zunaj RS živijo na robovih slovenskega etničnega ozemlja, v državah bivše SFRJ, po Evropi in drugod po svetu.

Opravljena bo obsežna empirična raziskava, ki bo evidentirane problematike preverila neposredno med uporabniki. Po temeljiti analizi pridobljenih podatkov bodo pripravljene smernice za novi nacionalni program za jezikovno politiko. Celotna raziskava bo prinesla opis in analizo stališč, sporazumevalnih praks, jezikovne opremljenosti in jezikovne izobraženosti jezikovnih uporabnikov, vse to pa povezala z jezikovnotehnološkimi vprašanji. Zajela bo tako sociolingvistične kot pravne vidike, saj se z vidika jezikovne politike kot javne politike, oblikovane v javnem interesu, njene cilje nujno realizira tudi skozi pravna načela in pravila. Opravljena bo sistemska analiza merodajnih pravnih aktov, ki urejajo rabo slovenščine in drugih jezikov ter jezikovne pravice, možnosti in prakse uporabnikov s posebnimi potrebami v RS ter uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje.

Faze projekta

FAZA 1: Pregled in ovrednotenje zakonodajnih in drugih pravno veljavnih dokumentov, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje – po področjih (oktober 2016–januar 2017)

– Organizacija dela po skupinah in posameznih področjih.

– Pregled dokumentov.

– Identifikacija problemskih sklopov in iskanje rešitev.

 FAZA 2: Indentifikacija potreb jezikovnih uporabnikov v RS in jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje - analiza stališč, sporazumevalnih praks in jezikovne opremljenosti po področjih (november 2016januar 2017)

– Pregled obstoječih raziskav.

– Pregled in izmenjava izkušenj področnih strokovnjakov in njihovega poznavanja potreb jezikovnih uporabnikov.

– Identifikacija problemskih sklopov ter predlogi sprememb, rešitev, ukrepov in raziskav.

– Identifikacija naslovnikov empirične raziskave.

 FAZA 3: Priprava in izvedba empirične raziskave, ki bo v prejšnjih fazah evidentirane problematike preverila na ciljno izbranem vzorcu jezikovnih uporabnikov (januar–marec 2017)

– Identificiranje in oblikovanje raziskovalnih vprašanj.

– Priprava vprašalnika.

– Izvedba empirične raziskave v obliki anketnega vprašalnika.

 FAZA 4: Analiza v empirični raziskavi zbranih podatkov (april 2017)

– Statistična analiza in tabelarni prikaz v empirični raziskavi zbranih podatkov.

 FAZA 5: Interpretacija zbranega gradiva (maj–avgust 2017)

– Interpretacija v empirični raziskavi zbranih podatkov.

– Nadgradnja v okviru projekta zbranega gradiva in opravljenih aktivnosti s poglobljenimi pogovori (t. i. vodenimi inetrvjuji) ter interpretacija tako zbranih podatkov.

– Priprava izhodišč za nadaljnjo jezikovno politiko.

 FAZA 6: Skupno raziskovalno poročilo oz. študija (september 2017)

Delo na projektu poteka v skladu s časovnim načrtom.

NOVICE

28-9-2023
Slovenska manjšina na Hrvaškem se sooča z nizko politično participacijo in pomanjkanjem učiteljev

Več

26-9-2023
Vljudno vabljeni na predavanje našega sodelavca dr. Devetaka z naslovom: "Vpliv dobrodelnosti na emancipacijo žensk pred prvo svetovno vojno: delovanje ženskih podružnic organizacije Rdečega križa na Goriškem in Gradiškem", ki bo potekal ta četrtek, 28. septembra ob 11. uri na ZRC SAZU.

Več

26-9-2023
Prejšni teden se je s prvim srečanjem uradno pričel projekt PRIMUS PLUS, ki krepi vrednost kulturne in jezikovne dediščine narodnih skupnosti.

Več

20-9-2023
Sodelavci INV so se udeležili 27. mednarodne znanstvene konference z naslovom "Nacionalne manjšine, migracije in varnost" na Brijonih.

Več